Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Petar Krešimir Hodžić

Petar-Krešimir Hodžić dr. med., rodom je iz Kaštela. U Kaštelima i Splitu završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a potom odlazi na studij medicine u Zagreb gdje je i diplomirao 2001. godine. Tijekom studija aktivan je u studentskom životu te je 1997. godine izabran za prvog presjednika Podružnice Studentskog Zbora Medicinskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu. Posebice se angažira u međunarodnoj suradnji i razmjeni, te pokreće međunarodne projekte u sklopu Svjetske federacije udruga studenata medicine (IFMSA). Zajedno sa suprugom Rafaelom, diplomiranom inženjerkom biologije i glazbenicom, stručno se usavršava u SAD-u u području prenatalne i perinatalne psihologije, edukacije i zdravlja., a 2002. godine imenovan je međunarodnim savjetnikom Udruženja za prenatalnu i perinatalnu edukaciju i zdravlje (APPPAH) iz SAD-a. Osnivač je i prvi predsjednik Hrvatskog društva za prenatalnu i perinatalnu edukaciju i zdravlje (CroSPPEH) te sa stručnim timom pokreće projekte i programe, od kojih se posebno izdvaja „Program kontinuirane emocionalne i senzorne stimulacije od prenatalnog razdoblja do 3 godine postnatalnog života“ namijenjenog dječjim vrtićima. Educirao se i u području bioetike završavajući edukacijske programe u Italiji, a pri sveučilištu Duke u SAD-u završava kolegij „Duhovnost, religija i zdravlje“. U srpnju 2008. godine stekao je diplomu djelatnika u obiteljskom pastoralu pri Papinskom institutu Ivan Pavao II. za studij braka i obitelji u Rimu. Predaje i sudjeluje na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih stručnih i popularnih članaka. Od siječnja 2004. godine djeluje u Uredu HBK za obitelj kojeg je sada voditelj. U rujnu 2008. godine Vlada RH imenovala ga je članom Savjeta za populacijsku politiku. U braku je od 2000. godine, a sa suprugom i dvije kćeri živi u Zagrebu.
Petar Krešimir Hodžić
Petar Krešimir Hodžić