Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Marijana Petir

zastupnica u Europskom parlamentu
Marijana Petir rođena je u Kutini 4. listopada 1975. godine. Područnu školu završila je u Grabričini, osnovnu u Velikoj Ludini, a XII. gimnaziju u Zagrebu. Završila je studij biologije i ekologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i studij teologije na Institutu za teološku kulturu laika Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je završila i poslijediplomski studij iz menadžmenta neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja. Predsjednica HSS-a Sisačko-moslavačke županije obnašala je dužnost zamjenice župana u Sisačko-moslavačkoj županiji te saborske zastupnice u dva saziva, a bila je i predsjednica Kluba zastupnika HSS-a, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora, te članica izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe te Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske – Europske unije. Kao predstavnica Hrvatske biskupske konferencije Marijana Petir je bila vanjska članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, a volonterski je vodila Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve Sisačke biskupije. Marijana Petir vodila je antinuklearnu kampanju u Hrvatskoj kojom je spriječena gradnja odlagališta nuklearnog otpada na Moslavačkoj gori, a organizirala je i kampanju kojom je Hrvatska proglašena zemljom slobodnom od genetski modificiranih organizama. Aktivno je uključena u sve inicijative usmjerene zaštiti života, ljudskog dostojanstva i obitelji. Na izborima za Europski parlament 2014. godine 42 683 građana Republike Hrvatske izabralo je svojim preferencijalnim glasom Marijanu Petir za svoju zastupnicu u Europskom parlamentu prepoznajući tako u njezinu dosadašnjem političkom radu i angažmanu osobu koja se bori za interese hrvatskog naroda. U Europskom je parlamentu Marijana Petir jasni i snažni glas u zalaganju za razvoj hrvatskog sela i dobrobit malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaštitu okoliša i promociju tradicionalnih i općeljudskih vrijednosti.
Marijana Petir
Marijana Petir