Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Josip Sopta

svećenik, teolog
Dr. fra Josip (Jozo) Sopta (Njive-Rasno, Široki Brijeg, 3. prosinca 1952.), hrvatski je svećenik, franjevac. Osnovnu školu polazi od 1959 do 1963., na Dužicama. Peti razred pohađa u Grudama, a ostala tri razreda osmogodišnje škole na Kočerinu. U Sjemenište na Poljudu u Splitu odlazi 1967. U franjevačku provinciju sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru stupio je nakon sjemeništa u Splitu 1971. godine. Na sveučilištu u Freiburgu (Njemačka) postigao je doktorat iz teologije. Od 1987. do 2006. živio je i radio u samostanu Male Braće u Dubrovniku. Svećeničku službu je obavljao u Rijeci, Freiburgu, Dubrovniku i Zadru (franjevački samostan sv. Frane), gdje je od 2006. provincijal u franjevačkoj provinciji sv. Jeronima. Objavio je brojne radove iz povijesti Crkve i Franjevačkog reda u više časopisa i zbornika. Daksa - povijest franjevackog samostana (1998.), Znali su zašto umiru (1999.), Rasno - Dužice - župa Rasno (1999.), Spisi franjvačke provincije u Dubrovniku - Analitički inventar (2006.).
Josip Sopta
Josip Sopta