Program 2023

28. ožujak - 7. travanj

Pavao Kero

teolog, kulturni djelatnik
Životno djelo Pavla Kere započinje 1959. godine u Zadru gdje je završio Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, da bi potom otišao u Rim i na Papinskom sveučilištu Gregoriani postigao licencijat 1967. godine i na Institutu za moralnu teologiju Papinskog lateranskog sveučilišta doktorirao 1970. godine tezom "L indissolubilite du marriage d apres saint Thomas d Aquin". Za svećenika je zaređen 1966. godine, a sedamnaest godina nakon toga imenovan je kanonikom Stolnog kaptola Svete Stošije u Zadru, te prepozitom postaje 2002. godine. Naslov monsinjora dobiva 1990. godine. Od 1970. do 2000. bio je jedan od profesora u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, a od 1992. godine na Visokoj teološko-katehetskoj školi. Posao dirigenta Središnjeg crkvenog gradskog zbora obavlja od 1970. godine, a od 1972. do 1990. je generalni vikar nadbiskupije, da bi od 1990. postao generalni vikar nadbiskupije za kulturu. Njegov doprinos zadarskoj sakralnoj i kulturnoj baštini je iznimno veliki. Pokrenuo je nakladničku djelatnost Stalne izložbe crkvene umjetnosti kojom ravna punih 35 godina, od 1976. godine. Svoju župničku službu obavljao je u Malom i Velom Ižu, Polači, Silbi, Radovinu, na Boriku u Zadru, u Kistanjama, Murvici, Briševu i Dračevcu Ninskom. Za svoj dosadašnji rad primio je mnoga visoka crkvena odličja. Kanonik je Stolnog kaptola sv. Stošije u Zadru, kapelan i prelat Njegove Svetosti Pape. Odlukom predsjednika RH dr. Franje Tuđmana odlikovan je Redom Danice s likom Marka Marulića, a za dugogodišnji predan rad u župama Murvici, Briševu i Dračevcu Ninskom, 2007. godine općina Poličnik dodjeljuje mu nagradu za životno djelo. Već punih 35 godina dr. Pavao Kero ravnatelj je Stalne izložbe crkvene umjetnosti. Njegova je velika zasluga upravo ta što je SICU uspješno obnovljena nakon Domovinskog rata, te je dana postala jedna od najvažnijih, najistaknutijih i najposjećenijih muzejskih ustanova u Hrvatskoj. Pod njegovim ravnanjem SICU uspješno radi na prikupljanju, čuvanju i prezentiranju umjetničkog blaga Zadra i Zadarske nadbiskupije, a osobitu brigu vodi o restauriranju umjetničkih predmeta velike vrijednosti, matičnih knjiga i glagoljskih kodeksa. Za kraj posebno treba istaknuti niz "Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertine", koji je počela izdavati Stalna izložba crkvene umjetnosti.
Pavao Kero
Pavao Kero