Mate Uzinić

biskup dubrovački
Mons. Mate Uzinić rođen je 17. rujna 1967. u Dubravi (Splitsko-makarska nadbiskupija), gdje je pohađao osnovnu školu, a gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Od 1987. do 1993. studirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Od 1992. do 1993. pastoralno je djelovao kao đakon u župi Trilj. Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 27. lipnja 1993. u Splitu. Od 1993. do 1995. bio je župni vikar u Omišu, a od 1995. do 1996. župnik u Otriću-Struge. Od 1996. do 2000. studirao je u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu gdje je postigao licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Od 2000. do 2002. obavljao je službu sudskog vikara i suca na crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu, a od 2001. godine rektor je Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Dubrovačkim biskupom imenovan je 24. siječnja 2011. godine, za biskupa zaređen i upravu biskupije je preuzeo 19. ožujka 2011. godine.
Mate Uzinić
Mate Uzinić