Stipe Nosić

Franjevac, teolog, profesor
Stipe Nosić, sin Ivana i Nedjeljke r. Čojić, rođen 20. ožujka 1952. god. u Lovreću, Imotski, Hrvatska. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu a Franjevačku srednju školu za spremanje svećenika Split - Poljud završio je u Splitu 1971. god. Teološki studij započeo je u zimskom semestru 1972/73. god. na Filozofskom učilištu Trsat - Rijeka, gdje je završio četiri semestra, a nastavio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu Teologija u Splitu, gdje je 1979. god. i diplomirao. U zimskom semestru 1983. god. primljen je na postdiplomski studij Teološkog fakulteta Albert-Ludwigs-Universitäta u Freiburgu im Breisgau (SR Njemačka), gdje je pod vodstvom prof. dr. Bernharda Stoeckle izradio disertaciju iz predmeta katoličke teologije (maralna teologija) s temom: "EMFÄNGNISREGELUNG NACH DEM II. VATIKANISCHEN KONCIL - Eine moralgeschichtliche Untersuchung zur Lehre der päpstlichen Äußerungen und zu ihrem Echo in der katholischen Kirche Jugoslawiens". Akademski naslov doktora teologije dodijeljen mu je na istom sveučilištu 30. travnja 1987. godine. Prije postdiplomskog studija bio je župski pomoćnik od 1979. - 1982. u župi Srca Isusova u Zadru. Nakon ovog studija bio je godinu dana kapelan u župi sv. Antuna u Puli. Službu gvardijana Franjevačkog samostana sv. Nikole u Rijeci obnašao je od god. 1988 - 1997. K tome je 1991. godine imenovan župnikom župe sv. Nikole biskupa u Rijeci, a 1993., kada je ova župa podijeljena na dvije, razriješen je ove dužnosti a imenovan župnikom novoosnovane župe sv. Nikole Tavelića u Rijeci. Osim toga imenovan je 21. VIII. 1990. sucem na Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja, (s mandatom od pet godina) a 6. svibnja 1991. imenovan je i članom Vijeća Biskupske konferencije Jugoslavije za pastoral bolničkog osoblja. Profesorom Teologije u Rijeci postao je u srpnju 1994. godine. Hrvatska biskupska konferencija imenovala ga je na svojem zasjedanju 2.- 4. X. 1996. članom Odbora za pastoral bolničkog osoblja. Službu definitora u svojoj Provinciji obnašao je od 1994. - 1997. Kao voditelj Hrvatske katoličke misije u Göppingenu je radio od 01. 09. 1997. godine do 01.10.2003. godine. 22.10. 2003. preuzeo je službu gvardijana u samostanu Male braće u Dubrovniku. Generalnim vizitarorom Franjevačke provincije sv. Križa u Sloveniji imenovan je od Generalne uprave Franjevačkog reda 6. svibnja 2009. Član je prezbiterijalnog vijeća Dubrovačke biskupije. Osim disertacije na njemačkom jeziku: "EMFÄNGNISREGELUNG NACH DEM II. VATIKANISCHEN KONCIL Eine moralgeschichtliche Untersuchung zur Lehre der päpstlichen Äußerungen und zu ihrem Echo in der katholischen Kirche Jugoslawiens", do sada je objavio članke: - Planiranje obitelji, u: Obnovljeni život 6/1988. str. 517 - 525. - Prenatalni razvoj djeteta i zaštita njegova života, u: Crkva u svijetu 4/1989. str. 343 - 354. - Kratki komentar enciklike "Veritatis splendor", u: Vjesnik Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri 2/1994. str. 24 - 28. - Pobačaj - nijekanje prava na život, u: Bogoslovska smotra 1-4/1994. str. 433.440. - Biografija o. Ivana Perana, u: Riječki teoločki časopis 2/1994. str. 316 - 323. - Etika okoliša, u: Anto Jonjić i Elika Mesaroš-Kanjski. Zdravstvena ekologija (udžbenik), Rijeka, siječanj 1995 str. 1-9. - Pobačaj – nijekanje prava na život, u: Istarska Danica, 1995. str. 42 – 47. - Dostojanstvo žene, u: Istarska Danica, 1996. str. 54 - 61. - Smrtna kazna i pravo na život, u: Riječki teoločki časopis 2/1996. str. 255 - 269. - Bolesnik i pastoralni radnik, u: Medicina. Glasilo Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnice Rijeka. Vol. 34 No. 1 (Rijeka 1997) str. 39 - 42. - O Teofil Velnić, u: Zbornik radova Teologije u Rijeci (1998) - Štrajk i protuštrajk, u: Riječki teoločki časopis 1998. - Kateheza prvopričesnika u dijaspori, u: Kateheza. Časopis za vjeronauk u školi i katehezu. Br. 3/1999. str. 278- 283. - Biografija o. Ivana Perana, u: Riječki teoločki časopis 2/1994. str. 316 - 323. - Krajevne ženidbene odredbe u Njemačkoj Katoličkoj Crkvi, u: Živa zajednica, Frankfurt. Br. 2001. – br. 10. (228) 2002. - Krajevne ženidbene odredbe u Njemačkoj Katoličkoj Crkvi, u: Između povijesti i teologije. Zbornik radova u čast Atanazija Matanića... Zadar-Krk, 2002., str.391-411. - U vjeri i vjernosti. 35 godina Hrvatske katoličke misije Göppingen. Sarajevo 2004. 174 str. (monografija). - Prikaz Enciklike „Deus caritas est“ pape Benedikta XVI., u: CUS 2/2006., str. 235-244. - Prikaz Enciklike „Spe salvi“ pape Benedikta XVI., u: CUS 2/2008., str. 304-312. - Obnova Samostana Male braće u Dubrovniku, (uredio S. N.); Dubrovnik, časopis za književnost i znanost 1/2009. str. 7-230. - Život fra Bernardina Sokola, (uz 65. obljetnicu mučeničke smrti), u: Dubrovnik, časopis za književnost i znanost 3/2009. str. 5-20.
Stipe Nosić
Stipe Nosić